Om Nimi

NIMI-initiativet (Nytänkande Inom Medicinsk Informatik) är ett svenskt utvecklingsprojekt för en nationell gemensam lagringstjänst för patientdata. Syftet är att möjliggöra ett paradigmskifte inom sjukvårdens informationshantering, och i förlängningen i samhället i stort.

Idag är vårdens informationshantering systemcentrerad. Journaluppgifter för en och samma patient finns lagrad och ofta inlåst i en mängd olika journalsystem. Med den lagringstjänst vi utvecklar blir informationshanteringen i stället individcentrerad. All information som rör en enskild patient ska hämtas från och sparas i den gemensamma lagringstjänsten, där informationen hålls samman per individ. Journalsystemen kommer då inte att långtidslagra någon patientinformation i egna interna databaser. Med en sådan individcentrerad lagring kan informationen på ett naturligt sätt följa patienten i vårdprocesserna, tvärs vårdaktörer och geografiska gränser, utan behov att skicka data mellan olika system.Läs mer