Projects

Ongoing:

  • Det övergripande målet för NIMI-initiativet är att fullt ut utveckla och implementera en generell princip för att i strukturerad form lagra kunskap och data. Principen innebär att själva kunskapen digitaliseras, i stället för, som hittills, endast representationer av kunskap (dokument, språkliga uttryck, mätvärden, mm). NIMI – Arkitekturanalys och ny struktur för Fass
  • Information om individen i vårdens och omsorgens processer finns idag inlåst i myriader olika system: journalsystem, labsystem, operationsplaneringssystem, förskrivningsregister, etc. Denna silostruktur kan leda till vårdskador, eller ännu värre, om och när nödvändig information inte finns tillgänglig för vård- och omsorgspersonal när och där den behövs. Juridiska förutsättningar för individägd data inom vård och omsorg

Planned:

  • The objective of the NIMI-initiative is in cooperation with other actors to create a separate, distributed but logically unified, storage for managing all patient data generated in all processes of the health care system. This storage will be separate from the IT-systems where the data is generated. Read more