Projekt

Pågående projekt:

 • Juridiska förutsättningar för individägd data inom vård och omsorg
  Med stöd från ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) genomförs en utredning om de juridiska förutsättningarna för individägd data i samhället, med särskilt fokus på den data som hanteras i vård och omsorg. Frågeställningar som belyses är dels i vilken mån gällande lagstiftning, inklusive GDPR, stöder eller förhindrar individcentrerad lagring, och dels huruvida sådan lagring kräver någon form av kompletterande lagstiftning som reglerar sådan datalagring, och vad en sådan lagstiftning i så fall borde innehålla.

Planerade projekt:

 • Vi står vi idag redo att bygga hela plattformen färdig, i en utvald kodbas. Vi har en fungerande tredje generationens prototyp, och en komplett systemering på plats för en fullskalig produkt. Nu påbörjas konstruktionen av plattformens kärna. Därefter vidtar proof-of-concept, som är tänkt att genomföras för läkemedelsrelaterad information, ”från ax till limpa”. Vi demonstrerar då plattformens användning och nytta för olika aktörer, från grundforskning, via vårdgivare och journalföring, till samhällets institutioner och myndigheter, samt den enskilde medborgaren. Denna senare fas kommer att genomföras i ett brett multidisciplinärt samarbetsprojekt mellan många olika aktörer. Tidsperspektivet är 2-3 år från projektstart till en fullt utvecklad lösning. Finansieringsbehovet beräknar vi till ca 15 mkr per år. Den färdiga plattformen kommer sedan att överlåtas till och drivas och underhållas av en neutral aktör, och därifrån erbjudas utan vinstintresse till var och en som önskar nyttja den, från enskilda medborgare till företag och samhällets institutioner. Kontakta oss gärna om du önskar mer information om projektstatus.

Avslutade projekt:

 • NIMI – Arkitekturanalys och ny struktur för Fass
  Det övergripande målet för NIMI-initiativet är att fullt ut utveckla och implementera en generell princip för att i strukturerad form lagra kunskap och data.
  Knowledge Agency report on the Headroom solution

  Ett Vinnova-finansierat projekt har genomfört en extern analys av Headroom-plattformen ut ett verksamhets- och IT-arkitektoniskt perspektiv.
  I projektet ingick även att NIMI-initiativet exemplifierar hur plattformen kan knyta ihop kunskap om läkemedel från t ex Fass och andra databaser, med patientens genetiska faktorer och bakomliggande sjukdomar, och presentera resultatet i anpassade gränssnitt för professionen och för den enskilde patienten. Framtidens Fass & läkemedelslista Bilaga till rapporten: Grafiskt användarfall